Da bi olakšali pronalaženje greške generatora evo par metoda i načina provjere. 

Pravila za sprečavanje kvara reglera: 

1.            Akumulator mora biti u dobrom stanju

2.         Regler mora biti na mjestu sa dobrim provjetravanjem

3.            Nazivna struja reglera mora biti jednaka ili veća od mogućnosti proizvodnje generatora

4.         Regler treba biti sigurno spojen na akumulator sa neoksidiranim vijcima i maticama 

5.         Nikad ne odvajajte akumulator dok radi motor (generator) i ne pokušavajte paliti motor bez akumulatora.

Preporuke za smještaj reglera: 

1.         Regler nikad ne pričvršćujte na izolaciju jer će ta strana reglera manje odvoditi toplinu 

2.         Bolje je čak odmaknuti regler 3 mm od podloge nego ga pričvrstiti na izolaciju ili lim (tako da ima protok zraka) 

3.         Ne ugrađujte regler nikad u zatvoren prostor jer se temperatura tako može znatno povećati i sigurno će otkazati

Provjera generatora: 

1.            Generatorski namot ne smije imati nikakav električki spoj sa kućištem.

2.            Najbolje je testirati izolaciju na 1000VDC prema kućištu. Izolacija treba biti veća od 10MR te neovisna o testnom naponu i polaritetu.

3.         Otpor izolacije može zagrijavanjem padati te tako otpor može pasti sa 1000MR na 100MR (mjereno sa 1000VDC). U nedostatku testera možete se poslužiti analognim AC voltmetrom i diodom da testirate mogući proboj do 300V: 

4.            Odvojite regler od AC generatora

5.            Namjestite analogni instrument na 300VDC. Ovaj postupak nije preporučan da se radi sa digitalnim DC voltmetrom. 

6.         Spojite plus kraj instrumenta na fazu 

7.            Kućište generatora (motora) uzemljite

8.         Na minus kraj instrumenta treba spojiti diodu na taj način da joj je anoda spojena, a katoda slobodna. 

9.            Katodu diode zatim (anoda je na minus kraju DC voltmetra) spojite na jedan od krajeva AC generatora. 

10.      Ako je izolacija u redu, kazaljka voltmetra će se samo trznuti i vratiti na nulu.

     11. Ako voltmetar pokazuje bilo što osim nula volti, treba sumnjati na problem sa izolacijom generatora.

 R1

 

Provjerite otpor namotaja.

1.         Ako je trofazni, između sva tri izvoda mora biti približno isti otpor.

2.         Ako je dvostruki monofazni, tada oba namotaja moraju biti približno iste vrijednosti.

3.         Svaki proboj prema kućištu može napraviti i kvar na regleru. Proboj se može otkriti neki put i mjerenjem DC napona (u milivoltima) od namota prema kućištu.

4.         Ako postoji nekakav sitni DC napon i zamjenom stezaljki voltmetra također dođe do promjene polariteta izmjerenog napona, to upućuje na mogućnost proboja prema kućištu. Voltmetar bi trebao pokazati 0mV.

Ako imate AC/DC strujna klješta možete u radu testirati izolaciju.

1.         Spojite DC strujna klješta oko sve tri izlazne žice sa generatora

2.            Pokrenite motor i testirajte pri različitim okretajima 

3.            Pokazivanje treba biti 0.00A.

Isto ponovite i na izmjeničnom području. Ako postoji struja koju pokazuju strujna kliješta, to je siguran pokazatelj da vam generator ima proboj prema kućištu. Mala AC struja (manje od 1mA) će teći zbog kapacitivnosti namotaja prema kućištu.

 R2

  

Sa običnim AC ampermetorm možete potvrditi proboj generatora na kućište:

1.            Odvojite regler sa generatora

2.         Spojite AC ampermetar (20A) sa jednog izvoda AC generatora prema kućištu

3            Izmjerena struja mora biti manja od 1mA (područje treba ostati 20A!)

4.            Ponovite isto na preostala dva izvoda, a također sve kad je generator zagrijan

 R3

 

Ako nemate ampermetar, možete jednostavno probati:

1.            Odvojite regler od generaotrskih izvoda

2.            Pokrenite motor i podignite broj okretaja

3.            Probajte kratko spojiti izvod generatora na kućište. Ako ne skoči iskra u trenutku spajanj i odvajanja, generator je možda dobar.

Još bolji pokus je kratko spajanje jednog izvoda preko slabog osigurača (63mA) na kućište (Pazite regle treba biti odvojen od generatora). Ako osigurač ne izgori prilikom testiranja na raznim okretajima i kod zagrijane mašine, tada  je sigurno izolacija o.k. Prednost ove metod je što su osigurači jeftini i možete lako izvesti.

 R4

  

Moguće greške vezane uz AC generator i regler i šta preduzeti: 

1.         Regler se pregrijava a akumulatorse ne puni  – zamjeniti regler, provjerite kvalitetu akumulatora;

2.         Regler se pregrijava i kratak spoj u regleru nakon čega struja iz akumulatora može uništiti namotaje – zamjeniti regler i popraviti generatorske namotaje; 

3.         Čest proboj reglera – provjeriti da li trofazni namot ima slučajno prekid u jednoj fazi

4.            Generatorski namoti u djelomičnom proboju te generator daje nesimetričan i niži napon – popraviti generator;

5.            Generatorski namot probijen na kućište sa mogućim oštećenjem reglera – popraviti generatorske namotaje i provjeriti regler; 

6.            Tvornički novi regler brzo izgara – može se sumnjati na izolaciju generatorskih namota ili na kvalitetu novog reglera tj. novi regler može biti lošije kvalitete od potrebne; 

Nakon nestručnog popravka generatora moguće su i slijedeće greške:

1.         Regler slabo puni, često otkazuje – generator premotan sa debljom žicom;

2.            Nedovoljna snaga generatora, namoti opet pregaraju – generator premotan sa tanjom žicom – mora biti u stotinku ista;

3.            Generator brzo pregara – Namotaji nisu izvedeni sa dvostruko lakiranom žicom i (ili) nisu zapečeni (impregnirani)

Greške vezane uz akumulator:

1.         Regler pregara – loš akumulator, loši spojevi od reglera prema akumulatoru, npr. kod osigurača između reglera i akumulatora, hrđave kleme;

2.         Regler slabo puni – kvar u regleru zbog pregrijavanja, loš spoj akumulatora na stezaljaljkama ili osiguraču punjenja;

3.            Akumulator slab –  regler puni na manje od 14V, loš spoj akumulatora na stezaljaljkama ili osiguraču punjenja;

Preporuke za akumulator:

1.            Provjerite gubitak struje iz akumulatora kada je kontakt isključen. Ako postoji, provjerite da li gubitak radi regler. Ako motocikl neće duže biti u pogonu, odvojite minus klemu akumulatora da se ne prazni.

2.         Ako mislite poslije duže stanke koristiti motocikl, obavezno stavite akumulator na punjač 14 sati.

3.         Vijci i kleme ne smiju biti hrđavi ili oksidirani.

4.         Klema mora dobro sjedati cijelom površinom.

5.            Kvadratura žice na klemi ne mije biti umanjena zbog pucanja ili oksidacije

6.         Ako akumulator ima ćelije sa čepovima, kontrolirajte nivo elektrolita i dodajte destiliranu vodu po potrebi 

7.            Akumulator bi trebao imati 14V kada regler prestaje puniti (minimalno 13,85).

8.         Regler treba spojen direktno na akumulator. Ako slučajno postoji osigurač, budite sigurni da neće ni u kom slučaju izgubiti spoj zbog vibracija ili nekog drugog razloga osim kad je struja prevelika. Prekid tog osigurača sigurno će uništiti regler. Osigurač jedino ima svrhu da prekine struju iz akumulatora da ne bi istopila generatorski namotaj. Taj osigurač mora biti za struju znatno veću od normalne.

Provjera reglera:

1.         Između ulaznih AC žica ne smije biti vodljivosti

2.         Kod paralenih reglera sa svake AC žice (Anoda) postoji dioda prema plus akumulatoru (Katoda). Također, postoji dioda sa minus akumulatora (Anoda) prema svakoj AC žici (Katoda).

3.         Kod SPER serijskih reglera diode sa minus akumulatora su zamijenjne sa tiristorima te oni ne pokazuju vodljivost u ohmskom ispitivanju

Advertisements