Imenice su riječi kojima se označavaju ljudi, životinje, mjesta, stvari, osobine i misli. Sve engleske imenice su srednjeg roda. Rod također nije bitan za član, pridjev ili glagol. U svim slučajevima the je jedini određeni član što se rabi u engleskom, a a odnosno an are jedini neodređeni član. Tvorba množine imenica u engleskom jeziku obično se obavlja dodavanjem nastavka s ili es na imenicu.

Osoba             Mjesto              Stvar             Osobina
Mary classroom lion happiness
Robert street computer courage
professor New York pencil sincerity
British lake justice intelligence

Imenice se dalje mogu dijeliti na opće, osobne, zbirne, gradivne i složene. Opće označuju bilo koju grupu ljudi, mjesta ili stvari; osobne konkretne osobe, mjesta, stvari; zajedničke grupe ljudi ili stvari; gradivne osobine ili stvari koje se ne mogu fizički brojati; složene imenice sastavljene su od dvije riječi koje se spajaju u jednu riječ ili riječ s crticom. 

Opće    Osobne    Zbirne    Gradivne    Zajedničke
boy Mary team fury airport terminal
ocean Danube River family fluor train station
street Elm Street neighbors sand classroom
dress Lake Erie crowd weakness polar ice cap
kitchen California audience confusion street traffic
car London citizens strength mother-in-law

1 Većina imenica tvori množinu dodavanjem s na kraj:

Jednina                Množina

book books
American Americans
river rivers
ocean oceans
car cars
scene scenes
street streets
mountain mountains
girl girls
cat cats
train trains
case cases
ticket tickets
flower flowers
plate plates
cup cups
cake cakes
cap caps
map maps

2 Mnoge (ali ne sve) imenice koje završavaju na dvostruko slovo (obično ss) tvore množinu dodavanje nastavka es na kraj: 

Jednina          Množina

butt butts
glass glasses
mass masses
compass compasses
match matches
bush bushes
wish wishes
kiss kisses

3 Neke imenice stranog podrijetla na eau rabe x u množini:

Jednina          Množina

bandeau beandeaux

4 Iznimke: 

(A) Ako imenica završava na ispred koga je konsonant, mijenjaju y u i i dodaju es: 

Jednina                                                         Množina 

sky sky – y + i + es = skies
comedy comedy – y + i + es = comedies

Ako imenica završava na y a ispred je vokal,, y ostaje i dodaje se samo s: 

Jednina                Množina 

toy toys
boy boys

(B) Ako imenica završava na fe, to fe mijenja se u ve i dodaje se s: 

Jednina                                                     Množina 

knife knife – fe + ve + s = knives

(C) Nekoliko imenica na o dodaje es u množini:

Jednina            Množina

potato potatoes
Negro Negroes

(D) Mnogo imenica ima nepravilnu množinu. To treba provjeriti u engleskom rječniku. 

Jednina                Množina

radius radii
foot feet
man men
woman women
wife wives
leaf leaves
ox oxen
mouse mice
alumnus alumni
goose geese
child children
sheep sheep
sheaf sheaves
Advertisements